โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์

โครงการ : โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์
เจ้าของโครงการ : บริษัท ตั้งใจกลการพัฒนา จำกัด
ประเภท   : โรงงาน
สถานที่ตั้ง   : ตรัง
พื้นที่ก่อสร้าง : 4,030 ตารางเมตร
รายละเอียด  :   โครงการประกอบไปด้วยพื้นที่ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และส่วนโรงงาน 1 ชั้น